Tags: v/hoan canh kho khan/v/tin tu thien/quyen linh keu goi quyen gop gan 2 ty dong cho nguoi ngheo