Tags: v/hoat dong cua thanh vien clb/v/hoan canh kho khan/xin giup do me con chi h ra eban