Tags: v/hoat dong cua thanh vien clb/v/tin tu thien/quyen linh keu goi quyen gop gan 2 ty dong cho nguoi ngheo